Biuletyn Informacji Publicznej w Bydgoszczy
Indywidualizacja, procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej postawy kształcenia ogólnego.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W drodze do sukcesu.
Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.
Owoce w szkole
Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.
Pracownie komputerowe dla szkół

PostHeaderIcon Odpłatność za obiady w miesiącu maju 2014 r.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Bydgoski Klub Wioślarek

Informujemy, że w tym roku współpracę z naszym gimnazjum rozpoczął Bydgoski Klub Wioślarek. Szczegółowe informacje o klubie na stronie:

www.bkwbydgoszcz.pl

 

PostHeaderIcon ROK KANAŁU BYDGOSKIEGO

http://www.bydgoszcz.pl/kanalbydgoski2014

alt

 

 

 

PostHeaderIcon Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawej nr 47

Zgłoszenie,wniosek do pobrania.

Zgoda do pobrania.

Podanie do pobrania. 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR47

W BYDGOSZCZY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2014r. poz. 7).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 1265).

Obowiązek szkolny

 1. W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
 2. urodzone w roku 2007,
 3. urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 30 czerwca 2008r.
 4. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008r.
  do dnia 31 grudnia 2008r., na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

Zasady rekrutacji

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej- z ustalonym obwodem przyjmuje się:

 1. z urzędu – na zgłoszenie rodzica- dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej;
 2. na wniosek rodzica- kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym stosowane są kryteria.
 5. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów wg poniższej tabeli.
 6. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).
 7. W przypadku nieprzedłożenia przez rodzica dokumentów określonych przez komisję rekrutacyjną - potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.
 8. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
 9. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

 

 

Kryteria rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 47 na rok szkolny 2014/2015 dla dzieci spoza rejonu, sposób przeliczania punktów i wymagane dokumenty.

 

Kryteria

Punkty

Wymagane dokumenty

Dziecko, które zamieszkane jest w Bydgoszczy.

60

Pisemne oświadczenie rodzica.

Dziecko zamieszkane na terenie- Śródmieścia, na którym znajduje się wybrana szkoła podstawowa.

10

Pisemne oświadczenie rodzica.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie nadal uczęszczało do Szkoły Podstawowej nr 47.

20

Pisemne oświadczenie rodzica.

Dziecko, którego miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się na terenie obwodu Szkoły Podstawowej nr 47 w Bydgoszczy

5

Zaświadczenie z miejsca pracy (z ostatniego miesiąca).

Dziecko, które uczęszcza do przedszkola położonego na terenie osiedla, na którym mieści się wskazana szkoła podstawowa.

5

Pisemne oświadczenie rodzica.

Wielodzietność rodziny kandydata.

2

Pisemne oświadczenie rodzica.

Niepełnosprawność kandydata.

2

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

2

Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

2

Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

2

Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

2

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód/separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2

Decyzja z MOPS o przyznaniu świadczenia z tytułu rodziny zastępczej.

 

 1. Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.
 2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Nabór do klasy sportowej w szkole przeprowadza się wśród dzieci kończących w danym roku szkolnym klasę III szkoły podstawowej.

Kandydaci do klas sportowych powinni:

 

 1. posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 2. zaliczyć próby sprawności motorycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną przy współpracy z trenerami poszczególnych dyscyplin sportowych,
 3. posiadać pisemną zgodę rodziców na uprawianie sportu w klasie sportowej.

Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory

1. Szybkość - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą. Liczymy liczbę klaśnięć.

2. Skoczność - Skok w dal z miejsca. Odległość mierzy skaczący własnymi stopami. (wynik zaokrągla się do "całej stopy")

3. Siła ramion - Zwis na drążku (może być np. gałąź). Wykonywanie ćwiczeń o narastającym stopniu trudności (patrz tabela).

4. Gibkość - Stanie w pozycji na baczność. Wykonanie ciągłym powolnym ruchem skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach.

5. Siła mięśni brzucha - Leżenie tyłem, uniesienie NN tuż nad podłożem. Wykonywanie jak najdłużej ćwiczenia - "nożyce poprzeczne".

6. Wytrzymałość - Bieg ciągły - dwa warianty przeprowadzenia próby:

o bieg w miejscu w tempie około 120 kroków na minutę - mierzymy czas biegu

o bieg na odległość - mierzymy przebiegnięty dystans.

Punktacja w poszczególnych próbach.

Szybkość

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

12 klaśnięć

15 klaśnięć

minimalny 1 pkt

16 klaśnięć

20 klaśnięć

dostateczny 2 pkt

20 klaśnięć

25 klaśnięć

dobry 3 pkt

25 klaśnięć

30 klaśnięć

bardzo dobry 4 pkt

30 klaśnięć

35 klaśnięć

wysoki 5 pkt

35 klaśnięć

40 klaśnięć

wybitny 6 pkt


Skoczność

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

5 stóp

5 stóp

minimalny 1 pkt

6 stóp

6 stóp

dostateczny 2 pkt

7 stóp

7 stóp

dobry 3 pkt

8 stóp

8 stóp

bardzo dobry 4 pkt

9 stóp

9 stóp

wysoki 5 pkt

10 stóp

10 stóp

wybitny 6 pkt


Siła ramion

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 3 sek.

zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 5 sek.

minimalny 1 pkt

zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 10 sek.

zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 10 sek.

dostateczny 2 pkt

zawis na jednej ręce, wytrzymanie 3 sek.

zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymanie 3 sek.

dobry 3 pkt

zawis na jednej ręce, wytrzymanie 10 sek.

zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymanie 10 sek.

bardzo dobry 4 pkt

zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymaj 3 sek.

zawis, podciągnięcie się oburącz, wolne opuszczenie jednej ręki, wytrzymanie 10 sek.

wysoki 5 pkt

zawis, podciągnięcie się

zawis, podciągnięcie się

wybitny 6 pkt

Gibkość

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

chwyt oburącz za kostki

chwyt oburącz za kostki

minimalny 1 pkt

dotknięcie palcami obu rąk palców stóp

dotknięcie palcami obu rąk palców stóp

dostateczny 2 pkt

dotknięcie palcami obu rąk podłoża

dotknięcie palcami obu rąk podłoża

dobry 3 pkt

dotknięcie wszystkimi palcami (obu rąk) podłoża

dotknięcie wszystkimi palcami (obu rąk) podłoża

bardzo dobry 4 pkt

dotknięcie dłońmi podłoża

dotknięcie dłońmi podłoża

wysoki 5 pkt

dotknięcie głową kolan

dotknięcie głową kolan

wybitny 6 pkt


Siła mięśni brzucha

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

10 sek

30 sek

minimalny 1 pkt

30 sek

1 min.

dostateczny 2 pkt

1 min.

1,5 min.

dobry 3 pkt

1,5 min.

2 min.

bardzo dobry 4 pkt

2 min.

3 min.

wysoki 5 pkt

3 min.

4 min.

wybitny 6 pkt


Wytrzymałość

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

1 min. 200 m

2 min. 400 m

minimalny 1 pkt

3 min. 500 m

5 min. 1000 m

dostateczny 2 pkt

6 min. 1000 m

10 min. 2000 m

dobry 3 pkt

10 min. 1500 m

15 min. 2500 m

bardzo dobry 4 pkt

15 min. 2000 m

20 min. 3000 m

wysoki 5 pkt

20 min. 2500 m

30 min. 4000 m

wybitny 6 pkt


Ocena uzyskanych punktów w stosunku do wieku ćwiczących.

Wiek ucznia

Minimalna

Dostateczna

Dobra

Bardzo dobra

Wysoka

Wybitna


6 lat

7 lat

8 lat

9-10 lat


5

6

6

6

 


8

9

10

11

 


11

12

13

15
 


14

15

17

19


17

18

21

23
 


20

22

25

27

Przy przyjmowaniu kandydatów uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i treść orzeczenia lekarskiego.

Postępowanie rekrutacyjne :

 • od 12 marca do 26 marca godz.15.00- składanie zgłoszeń/wniosków przez rodziców kandydatów oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów w Szkole Podstawowej nr 47 w Bydgoszczy;
 • od 26 marca do 12 kwietnia – organizacja próby sprawnościowej dla kandydatów do oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego (już dzieci są po badaniach lekarskich);
 • 28 kwietnia godz.10.00 –opublikowanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 28 kwietnia godz.10.00 do 7 maja godz.15.00 –pisemnepotwierdzenie woli
 • 9 maja godz.10.00 - opublikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych;
 • od 9 maja - uruchomienie procedury odwoławczej

Postępowanie uzupełniające:

 • od 6 czerwca do 12 czerwca godz.15.00 – składanie wniosków;
 • 18 czerwca godz.10.00– opublikowanie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 18 czerwca godz.10.00- do 23 czerwca godz.15.00 – pisemne potwierdzanie woli
 • 25 czerwca godz.10.00 – opublikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych
 • od 25czerwca- uruchomienie procedury odwoławczej

Przydział uczniów do klas

W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły

Ogłoszenie:

a) na stronie internetowej szkoły – www.zs25.bydgoszcz.pl

b) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.oswiata.bydgoszcz.pl

c) na tablicy informacyjnej znajdującej się w szkole.

 

PostHeaderIcon Kryteria naboru do Gimnazjum 58MS

Zgłoszenie, wniosek.

Zgoda kandydata.

Podanie o przyjęcie do gimnazjum.

Oświadczenie rodzica. 

ZASADY

REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 58

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2014r. poz. 7).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 1265).

Obowiązek szkolny

             Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

Zasady rekrutacji

1. Do Gimnazjum nr 58 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych, którzy:

- posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawniania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież;

- charakteryzują się wysoką sprawnością fizyczną

– zaliczyli próby sprawności fizycznej zatwierdzone przez polskie związki sportowe współpracujące ze szkołą;

- posiadają pisemną zgodę rodziców.

2. Wymagana dokumentacja od kandydata do klasy pierwszej gimnazjum:

 • - podanie kandydata o przyjęcie do Gimnazjum nr 58 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy;
 • - zgoda rodziców na uprawianie wybranej przez kandydata dyscypliny sportu;
 • - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • - oryginał zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający wynik sprawdzianu organizowanego na zakończenie szkoły podstawowej;
 • - aktualna książeczka zdrowia sportowca lub zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania wybranej przez kandydata dyscypliny sportu wystawione przez uprawnionego lekarza – specjalistę w zakresie medycyny sportu. Skierowanie na badania lekarskie dla kandydatów do klas sportowych wystawiają kluby, dla których szkoła prowadzi szkolenie sportowe.

3. Kryteria rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2014/2015

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KAJAKARSTWO

 1. Międzynarodowy test sprawności fizycznej- kajakarstwo i wioślarstwo dziewcząt i chłopców – tabela punktacyjna wiek 13 lat:

DZIEWCZĘTA 13 LAT

Punktacja

Bieg na

50 m

Skok w dal

z miejsca

Bieg na

600 m

Siła

dłoni

Zwis na ugiętych

rękach

Bieg 4x10 m

Siady

z leżenia

Skłon tułowia

Pkt

s

cm

s

kG

s

s

liczba

cm

100

6,3

245

138

42

99

8,3

98

244

97

140

8,4

96

6,4

243

43

26

95

8,5

41

94

242

142

93

241

8,6

92

6,5

240

91

239

144

42

8,7

90

238

40

25

89

6,6

237

8,8

88

236

146

87

235

41

8,9

86

6,7

234

39

85

233

148

9,0

84

231

40

24

83

6,8

229

9,1

38

82

227

150

39

9,2

81

6,9

225

9,3

80

223

38

60

9,4

37

79

7,0

221

152

58

9,5

23

78

219

153

37

56

9,6

36

77

7,1

217

154

52

9,7

76

215

156

36

49

9,8

35

75

7,2

213

158

47

9,9

22

74

7,3

211

160

35

45

10,0

34

73

7,4

209

162

43

10,1

72

207

164

34

41

10,2

33

21

71

7,5

205

166

39

10,4

70

7,6

203

168

33

37

10,5

32

20

69

201

171

35

10,6

19

68

7,7

198

175

32

33

10,7

31

67

7,8

197

179

32

10,8

18

66

195

182

31

31

10,9

30

17

65

7,9

193

186

29

11,0

64

191

190

30

27

11,1

29

16

63

8,0

189

194

25

11,2

15

62

187

197

29

24

11,4

28

61

8,1

185

201

23

11,5

14

60

182

205

28

21

11,6

27

59

8,2

180

209

20

11,7

13

58

8,3

178

212

27

19

11,8

26

12

57

176

216

17

11,9

56

8,4

174

220

26

15

12,0

25

11

55

8,5

172

223

12

12,1

10

54

8,6

170

227

25

11

12,2

24

53

168

231

10

12,4

9

52

8,7

166

235

24

9

12,5

23

51

8,8

163

239

8

12,6

8

50

8,9

161

242

23

7

12,7

22

7

49

9,0

159

246

6

12,8

48

9,1

157

250

22

4

12,9

21

6

47

155

254

3

13,0

5

46

9,2

153

257

21

1

13,2

20

4

45

9,3

151

261

13,3

44

9,4

149

265

20

13,,4

19

3

43

147

268

13,5

2

42

9,5

145

272

19

13,6

18

41

9,6

143

276

13,7

1

40

9,7

141

280

18

13,9

17

0

39

9,8

139

284

14,0

- 1

38

137

288

17

14,1

16

37

9,9

135

292

14,2

- 2

36

10,0

133

296

16

14,3

15

- 3

35

10,1

130

300

14,4

34

127

304

15

14,6

14

- 4

33

10,2

125

307

14,7

- 5

32

10,3

123

311

14

14,8

13

31

10,4

121

315

14,9

- 6

30

10,5

119

319

13

15,0

12

- 7

29

10,6

117

323

15,1

- 8

28

10,7

115

327

12

15,2

11

27

113

331

15,3

- 9

26

11,0

111

335

10

15,4

10

- 10

25

109

339

15,5

24

11,3

107

343

9

15,6

9

- 11

23

105

347

15,7

- 12

22

11,6

103

351

8

15,8

8

21

101

355

15,9

- 13

20

11,9

359

7

- 14

19

98

362

16,0

7

18

12,2

365

- 15

17

95

368

6

16,1

- 16

16

12,3

371

6

15

92

374

16,2

- 17

14

12,4

377

5

13

89

380

16,,3

5

- 18

12

12,5

88

383

11

87

385

16,4

- 19

10

12,6

86

387

4

4

9

85

389

- 20

8

12,7

84

390

16,5

7

83

3

- 21

6

12,8

82

391

5

81

3

16,6

- 22

4

12,9

80

392

2

3

79

393

- 23

2

13,0

78

16,7

1

77

- 24

 

CHŁOPCY 13 LAT

Punktacja

Bieg na

50 m

Skok w dal

z miejsca

Bieg na

600 m

Siła

dłoni

Zwis na ugiętych

rękach

Bieg 4x10 m

Siady

z leżenia

Skłon tułowia

Pkt

s

cm

s

kG

s

s

liczba

cm

100

167

19

29

99

260

56

8,2

42

98

168

97

5,6

259

18

96

169

95

258

28

94

5,7

170

55

17

8,3

41

93

257

92

171

91

5,8

256

16

27

90

172

54

40

89

255

173

8,4

88

5,9

254

174

15

87

253

175

26

86

6,0

252

177

53

39

85

179

14

8,5

84

6,1

249

180

25

83

182

52

82

6,2

246

183

13

8,6

38

24

81

185

51

80

6,3

243

186

8,7

23

79

241

187

50

12

8,8

22

78

6,4

239

188

8,9

37

77

237

190

49

9,0

21

76

6,5

235

192

11

9,1

20

75

233

194

48

9,2

74

6,6

231

195

9,3

36

19

73

229

196

47

10

9,4

18

72

6,7

227

198

46

9,5

71

225

200

45

9,6

35

17

70

6,8

223

202

44

9

9,7

16

69

6,9

221

204

43

9,8

68

7,0

219

206

42

9,9

34

15

67

7,1

216

209

41

8

10,0

14

66

7,2

214

212

40

10,1

33

13

65

212

215

39

10,3

64

7,3

209

217

38

7

10,4

32

12

63

7,4

207

220

10,5

11

62

7,5

205

224

37

10,6

31

61

7,6

202

228

36

6

10,7

10

60

7,7

200

231

35

10,8

30

9

59

198

235

11,0

58

7,8

195

239

34

5

11,1

29

8

57

7,9

193

242

33

11,2

7

56

8,0

191

246

32

11,3

28

55

8,1

189

250

11,4

6

54

8,2

186

254

31

4

11,5

27

5

53

184

258

30

11,7

4

52

8,3

182

262

29

11,8

26

51

8,4

179

266

11,9

3

50

8,5

177

270

28

3

12,0

25

2

49

8,6

175

274

27

12,1

48

8,7

172

277

26

12,2

24

1

47

170

281

12,3

0

46

8,8

168

285

25

2

12,5

23

45

8,9

165

289

24

12,6

-1

44

9,0

163

293

23

12,7

22

-2

43

9,1

161

297

12,8

42

9,2

158

301

22

1

12,9

21

-3

41

9,3

156

305

21

13,0

-4

40

154

309

20

13,2

20

39

9,4

151

313

13,3

-5

38

9,5

149

317

19

13,4

19

-6

37

9,6

147

321

18

13,5

36

9,7

144

325

17

13,6

18

-7

35

9,8

142

329

13,7

-8

34

140

333

16

13,9

17

-9

33

9,9

137

337

15

14,0

32

10,0

135

341

14

14,1

16

-10

31

10,1

133

344

14,2

-11

30

130

346

13

14,3

15

29

10,2

128

349

12

14,4

-12

28

126

351

11

14,5

14

-13

27

10,3

124

354

14,6

-14

26

122

356

10

14,7

13

25

10,4

120

358

9

14,8

-15

24

118

360

8

14,9

12

23

10,5

116

362

7

15,0

-16

22

114

364

6

15,1

11

-17

21

10,6

112

366

15,2

-18

20

111

368

5

15,3

19

10,7

110

370

15,4

10

-19

18

109

372

15,5

17

108

374

4

15,6

-20

16

10,8

107

376

15,7

9

15

106

377

15,8

-21

14

105

378

13

10,9

104

379

3

15,9

8

-22

12

103

380

11

102

381

16,0

-23

10

11,0

101

382

7

9

100

383

16,1

-24

8

99

384

2

7

98

385

16,2

6

-25

6

11,1

386

5

97

387

16,3

-26

4

5

3

96

388

16,4

-27

2

11,2

1

1

95

389

16,5

4

-28

 

Kryterium kwalifikacji: 260 pkt

Karta badania kandydata na ucznia Gimnazjum nr 58 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………

 

Międzynarodowy TestSprawności Fizycznej

/próby/

WYNIK

1.

Skok w dal z miejsca

(cm)

(cm)

(cm)

2.

Ściskanie dynamometru

(1 kG)

(1 kG)

3.

Siady z leżenia tyłem

(liczba)

4.

Zwis na ramionach ugiętych

(czas zwisu)

5.

Bieg na dystansie 50 m

(s)

(s)

6.

Bieg na dystansie:

600,800,1000 m

 

(s)

7.

Bieg 4 X 10 m

(s)

8.

Skłon tułowia w dół

(cm)

(cm)

TEST PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO KLASY I

GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 58 W BYDGOSZCZY O PROFILU – KOSZYKÓWKA.

I – Test sprawności ogólnej

 1. Bieg „po kopercie”

 Prostokąt o wymiarach 5x3 metry oznaczony stojakami. Start z pozycji wysokiej, bieg sprintem z ominięciem stojaków. Dwie próby z pomiarem czasu. 

alt

 

 

 

 

2. Ocena zwinności (T-test)

Zawodnik stojący przy pachołku A na sygnał biegnie do pachołka B (10m). Po dotknięciu pachołka B zawodnik zmienia kierunek i krokiem odstawno - dostawnym porusza się do pachołka C lub D (odległość pomiędzy B i C oraz B i D – 5m). Po dotknięciu ręką wybranego pachołka( np. C) zawodnik przemieszcza się dalej krokiem obronnym do przeciwległego pachołka (gdy zawodnik wybrał C następnym punktem jest D ) i po dotknięciu ręką poruszając się dalej tak samo i wraca do pachołka B.

Po dotknięciu pachołka B zmienia formę ruchu i poruszając się tyłem wraca do pachołka A.

Pomiar czasu, dwie próby.

 alt

 

3. Próba szybkościowa

Bieg ze startu wysokiego. Zawodnik pokonuje czterokrotnie odcinek 10 metrów wykonując szybkie nawroty przy stojakach. Dwie próby z pomiarem czasu.

 

 4x10m

4. Próba mocy – wyskok dosiężny

Zawodnik wykonuje wyskok obunóż z miejsca. Trzy próby z pomiarem wysokości.

II – Test sprawności koszykarskich

 1. Podanie na odległość

Zawodnik stojąc na linii wykonuje podanie oburącz sprzed klatki piersiowej. Dwie próby z pomiarem odległości.

 1. Kozłowanie – slalom

Zawodnik biegnie slalomem kozłując piłkę pomiędzy czterema stojakami na dystansie 12 metrów. Dwie próby z pomiarem czasu.

 1. Rzuty do kosza z biegu

Zawodnik wykonuje po 3 rzuty z biegu z prawej i lewej strony. Ocena techniki wykonania oraz celności.

 1. Forma gry zespołowej (3x3, 4x4 lub 5x5).

Elementy poddawane ocenie:

-cechy wolicjonalne

-umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji w grze

-perspektywy rozwoju zawodnika

KRYTERIA DO TESTÓW SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I UKIERUNKOWANEJ Z KOSZYKÓWKI DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NUMER 58 W BYDGOSZCZY

1. Bieg „po kopercie”

PUNKTY

WYNIK (sek.)

5

< 25,0

3

25,1 – 25,5

2

25,6 – 26,5

1

26,6 – 27,5

0

> 27,6

2. T-test

PUNKTY

WYNIK (sek.)

5

< 11,80

3

11,81 – 12,20

2

12,21 – 12,60

1

12,61 – 13,0

0

> 13,0

3. Bieg 4x10 metrów

PUNKTY

WYNIK (sek.)

5

< 11,0

3

11,1 – 11,6

2

11,7 – 12,4

1

12,5 – 13,0

0

> 13,1

4.Wyskok dosiężny

PUNKTY

WYNIK (cm.)

5

> 42

3

37-41

2

31-36

1

30-26

0

< 25

5. Podanie na odległość

PUNKTY

WYNIK (m.)

5

>10 m

3

9,9 - 9,5

2

9,4 - 9,0

1

8,9 -8,5

0

< 8,5 m.

6. Kozłowanie slalomem

PUNKTY

WYNIK (sek)

5

<8,0

3

8,1 – 8,4

2

8,5 – 9,5

1

9,6 – 11,0

0

>11,1

7. Rzuty do kosza z biegu

PUNKTY

WYNIK - celność

5

6

3

5

2

3-4

1

2

0

0

8.Ocena trenera 0-5 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników brane są pod uwagę:

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

b) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ;

c) wyniki sprawdzianu.

 

KRYTERIA

LICZBA

PUNKTÓW

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA KRYTERIUM

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkty pochodzące z przeliczenia ocen z przedmiotów obowiązkowych ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Punkty obliczane wg zasad:

ocena celujący

ocena bardzo dobry

ocena dobry

ocena dostateczny

max.80  

 

 

8

6

4

2

 

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2

Punkty pochodzące z przeliczenia oceny zachowania ukończenia szkoły podstawowej.

Punkty obliczane wg zasad:

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

max.6

 

6

5

4

2

3

Liczba punktów uzyskanych podczas sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej.

max 40

Zaświadczenie ze sprawdzianu.

4

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 1. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
 2. Za udział w konkursach organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, w tym:

- finalista konkursu – 4 pkt.

 1. Za inne osiągnięcia wpisane na świadectwieza miejsca I - III lub tytuły laureatów uzyskane w konkursach:

- ogólnopolskich – 4 pkt.,

- wojewódzkich – 2 pkt,

- powiatowych/Gmina Bydgoszcz – 1 pkt.

 1. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

 

max 24

(niezależnie od liczby osiągnięć)

5

 

4

4

2

1

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Przydział uczniów do klas

W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów określi Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Ogłoszenie:

            a) na stronie internetowej szkoły – www.zs25.bydgoszcz.pl

b) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.oswiata.bydgoszcz.pl

c) na tablicy informacyjnej znajdującej się w szkole 

 

PostHeaderIcon Badania lekarskie dla kandydatów do szkół o profilu zawodowym.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, że w związku ze zbliżającym się

naborem uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015,

w celu usprawnienia wykonywania badań kandydatów do szkół o profilu zawodowym,

którzy podczas praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych,

uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia realizowanych w trybie rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dn. 22.08.2010 r. w tej sprawie (Dz.U. nr 155 poz. 1045),

termin badań dla uczniów klas trzecich naszego gimnazjum wyznaczyła na poniedziałek 12 maja 2014r.

Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej

(tel. 52 3419466, 3419404, 3419470 w godz.7°°-14°°).

W celu wykonania badań należy pamiętać o konieczności:

* zgłaszania się na badania wg harmonogramu (w celu uniknięcia kolejek)

* zgłaszania się dziecka z rodzicem ( §4 ust.5 w/wym. rozporządzenia)

* posiadania ważnej legitymacji szkolnej

* zgłoszenia się ze skierowaniami do wszystkich szkół, w których

dziecko ma zamiar ubiegać się o przyjęcie

* posiadania dokumentacji medycznej dziecka,

w tym:

- książeczki zdrowia dziecka (0-18 r. ż.)

- kart informacyjnych z leczenia szpitalnego (u dzieci leczonych)

- kserokopii kartoteki z leczenia specjalistycznego: neurologicznego,

kardiologicznego, psychiatrycznego, pulmonologicznego,

alergologicznego (u dzieci leczonych)

- aktualnej opinii leczącego neurologa łącznie z aktualnym badaniem

EEG w przypadku padaczki.

 

 

PostHeaderIcon PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zestawy podręczników na rok szkolny 2013/2014

Poprawiony (wtorek, 31 grudnia 2013 09:44)

Więcej…