Biuletyn Informacji Publicznej w Bydgoszczy
Indywidualizacja, procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej postawy kształcenia ogólnego.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W drodze do sukcesu.
Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.
Owoce w szkole
Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.
Pracownie komputerowe dla szkół

PostHeaderIcon Zespół Szkół nr 25 w Bydgoszczy

PostHeaderIcon Odpłatność za obiady w miesiącu wrześniu 2014r.

Odpłatność za obiady za m-c WRZESIEŃ 2014 wynosi:

                                          19 dni x2,50 = 47,50

                   Wpłacamy od 01.09.2014 do 03.09.2014r u intendentki w                      sekretariacie szkoły lub przelewem na konto:

                          Zespół Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego

                   PEKAO O/BYDGOSZCZ 05 1240 6452 1111 0010 4802 8641

Przelew należy dokonać w taki sposób aby należność wpłynęła na konto w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Na przelewie należy podać: imię i nazwisko dziecka, numer obiadowy oraz jakiego miesiąca dotyczy wpłata i (ewentualnie odliczając zgłoszone nieobecności po uzgodnieniu z intendentką).

Telefon do sekretariatu: 52  322-62-12 lub 697-911-670